Dades: Contactes

Identitat del Responsable del Tractament
Responsable: ASSOCIACIÓ COPERSONA
CIF: G-67273045
Dir. Postal: Travessera de les Corts, 228bis, entresol 3ª, 08028 – Barcelona
Telèfon: 657 979 996
E-Mail rgpd@copersona.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A ASSOCIACIÓ COPERSONA tractem les seves dades amb les següents finalitats:

Finalitat 1: Mantenir la nostra agenda de contactes,
a) Com a persona de contacte per a mantenir relacions amb vostè, si col·labora amb COPERSONA a títol individual, o l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis i a través de la qual col·labora amb COPERSONA.
b) Com a persona interessada que s’ha posat en contacte amb nosaltres consultant-nos o sol·licitant-nos alguna informació, per poder atendre aquesta petició.
c) Com a persona de contacte per a mantenir relacions directament.

Finalitat 2: L’enviament de comunicacions comercials, incloses per correu electrònic i altres mitjans de comunicació electrònica equivalents, sobre les accions i desenvolupament del projecte COPERSONA, així com informació sobre esdeveniments relacionats, en el cas que se li hagués sol·licitat la seva autorització i ens l’hagués concedit.

Durant quant de temps conservem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran en la finalitat 1:
a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb vostè, o l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis, es conservaran mentre es mantingui la nostra relació amb vostè o amb aquesta entitat jurídica o organització, i llevat els terminis legals per les responsabilitats legals que es puguin derivar de la relació amb l’entitat jurídica o organització.
b) En cas de ser una persona interessada que s’ha posat en contacte amb nosaltres, fins a 6 mesos després d’atendre el seu requeriment, per si es produïssin per la seva banda comunicacions posteriors en referència a aquesta consulta o requeriment d’informació.
c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, es conservaran en tant que es mantingui la relació i llevat els terminis legals de conservació.

A la finalitat 2 d’enviament de comunicacions comercials, conservarem les seves dades fins que no ens manifesti la seva oposició a continuar rebent les nostres comunicacions.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
No es prenen decisions automatitzades.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades a la finalitat 1 de manteniment d’agenda de contactes és:
a) En cas de tractar-se d’una persona de contacte per a mantenir relacions amb vostè o l’entitat jurídica o organització en què vostè presta els seus serveis, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f del RGPD.
b) En cas de ser una persona interessada que s’ha posat en contacte amb nosaltres, la base legal és l’obtenció del seu consentiment.
c) En cas de persona de contacte per a mantenir relacions directament, és la satisfacció de l’interès legítim del responsable, d’acord amb el que estableix l’art. 6.1.f del RGPD.

A la finalitat 2 de enviament de comunicacions comercials, la base legal per al tractament de les seves dades és l’obtenció del seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Durant el període de durada del tractament, ASSOCIACIÓ COPERSONA no comunicarà les seves dades a tercers.

Tanmateix, les seves dades podran ser comunicades a altres entitats o persones del grup per a qüestions organitzatives i de política personal del grup, així com per a tots aquells aspectes relacionats amb la correcta organització, gestió i logística pel bon desenvolupament del projecte.

No obstant, a ASSOCIACIÓ COPERSONA comptem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que, en cada cas que haguem pogut contractar i que, per a la prestació de l´esmentat servei, pot ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, aquestes seran tractades amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions, i prèvia subscripció d´un contracte de protecció de dades. En aquest contracte exigim, entre d´altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades amb la finalització del servei.

A ASSOCIACIÓ COPERSONA seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

¿Quins son els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSOCIACIÓ COPERSONA estem tractant dades personals que li afectin o no.
De la mateixa manera, té:

Dret a sol·licitar accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d´informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per a exercir els seus drets, remeti un escrit adjuntant còpia del seu DNI, a:

ASSOCIACIÓ COPERSONA
Exercici drets protecció de dades
Travessera de les Corts, 228bis, entresol 3ª
08028 – Barcelona

o bé, remeti un correu electrònic a: rgpd@copersona.org

Tanmateix, l´informem de que pot dirigir-se a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no ha obtingut satisfacció en l´exercici dels seus drets.