Accions positives

Aplicació de mesures, accions, polítiques i programes dissenyats a prevenir i combatre la discriminació i desigualtat envers persones o grups desfavorits. Es tracta de mecanisme de canvi social.