Canvi cultural

Modificació de la cultura a través del temps. Entenent com “cultura” el conjunt dels trets distintius espirituals i materials, intel·lectuals i afectius que caracteritzen una societat o un grup social i, que abasta, a més de les arts i les lletres, les formes de vida, les maneres de viure junts i juntes, els sistemes de valors, les tradicions i les creences.
Aquesta transformació de la cultura pot representar canvis de paradigmes, rols i comportaments personals i socials respecte de situacions anteriors.