Canvi social

Consisteix en la transformació de l’estructura social, entenent com “estructura social” els patrons o pautes d’acció i interacció social. El canvi social consta de tres condicionants: la necessitat del pas del temps, està lligat a un lloc concret i, es veu afectat i afecta als éssers humans.