Cohesió social

Fa referència al grau de vinculació dels i les integrants d’una societat, entre elles mateixes i com a grup. Implica l’existència d’un sentiment de pertinença i d’acceptació, de les regles i valors, entre els i les membres de dita societat. Al mateix temps, es tracta de la capacitat de la pròpia societat per generar condicions per tal que, totes les persones, tinguin igualtat d’oportunitats per accedir als serveis i, per assolir el compliment efectiu dels drets i deures, en tots els àmbits.
Una societat cohesionada busca el benestar de totes les persones, promou la confiança i, combat l’exclusió i la marginació.